Privacyverklaring

Privacyverklaring over de verwerking van klantgegevens door Redevco

Redevco BV en haar dochterondernemingen (hierna: “Redevco”, “wij/we”, “ons/onze”) verzamelen en verwerken gegevens over relaties, zoals (potentiële) huurders, leveranciers, externe investeerders, (potentiële) kopers en verkopers en andere contactpersonen (hierna: “u/uw”).   

 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de woningverhuurwebsite van de Porseleinen Toren in Delft, en wijkt af van de algemene privacyverklaring zoals die te vinden is op de website van Redevco. 

 

Redevco is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens zoals hieronder beschreven en is dan ook de gegevensverantwoordelijke. Redevco respecteert uw privacy. Daarom en op basis van de huidige wetgeving (AVG) past Redevco een strikte gegevensbescherming toe die overeenstemt met de geldende wetten.   

 

Voor de verhuur van de woningen in de Porseleinen Toren in Delft is sprake van uitbesteding van de verhuur- en beheeractiviteiten. De verhuurder(s) en/of property manager(s) treden dan ook op als verwerker(s) van Redevco. 

 

Met deze privacyverklaring wil Redevco u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Redevco raadt u aan om deze verklaring te lezen en de inhoud ervan door te nemen. Deze privacyverklaring kan op gezette tijden aangepast worden.   

 

1. Welke categorieën persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt Redevco over mij?

Redevco verwerkt persoonsgegevens van zijn (potentiële) huurders, leveranciers, externe investeerders, (potentiële) kopers en verkopers en andere contactpersonen zoals hieronder beschreven (hierna samen “Klantgegevens” genoemd). U, als (potentiële) huurder, vindt hieronder meer informatie over de manier waarop Redevco dergelijke gegevens verwerkt.

Redevco heeft de hieronder vermelde gegevens mogelijk ontvangen via andere bronnen dan rechtstreeks van u. Bijvoorbeeld via een kredietratingbureau, een compliancetool, de lokale Kamer van koophandel,  Kadaster of via andere openbare informatiebronnen. 

Redevco verzamelt en verwerkt gegevens van haar potentiële, huidige en voormalige huurders. Redevco kan onder andere de volgende categorieën gegevens over u verwerken:

 • Persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats;
 • Kopie paspoort (zónder BSN-nummer); 
 • Contactgegevens, zoals adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Huishoudenssamenstelling;
 • Achtergrondinformatie (politiek prominente personen (PEP) en sanctielijst-informatie);
 • Gegevens over (de herkomst van) uw inkomen en middelen;
 • Contactmomenten zoals brieven, e-mails, telefoongesprekken en chats, wat u op onze website doet, ons contact via sociale media;
 • Zakelijke informatie, zoals juridische entiteiten, functietitels, handtekeningen;
 • Gegevens waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is voor de toepassing van de wetgeving;
 • Overige gegevens die u rechtstreeks verstrekt, zoals bijvoorbeeld woonwensen.

Redevco verwerkt ook gevoelige persoonsgegevens, namelijk uw financiele- en bankgegevens,  UWV gegevens, werkgeversverklaring, betalingsgegevens, en meer.

 

2. Op welke grond verwerkt Redevco mijn klantgegevens?

Redevco verzamelt en verwerkt de hierboven beschreven klantengegevens op basis van (één of een combinatie van) de volgende juridische grondslag(en):

 • Uitvoeren van de kernbedrijfsactiviteiten;
 • Vereist om een wettelijk voorschrift uit te voeren;
 • Vereist om een huurovereenkomst te sluiten en uit te voeren;
 • Omdat u daarvoor (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven.

 

3. Met welk doel verwerkt Redevco mijn klantgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld – docht niet uitsluitend – om:

 • een huurovereenkomst met u af te (laten) sluiten;
 • te voldoen aan de zorgplicht: bent u een geschikte huurder voor de woning?;
 • de huurovereenkomst uit te voeren;
 • betalingen te doen en vorderingen te innen, waaronder het in handen stellen van derden daarvan;
 • de behoeften en voorkeuren van (potentiële) huurders in kaart te brengen;
 • onderhoud te (laten) plannen of uit te (laten) voeren;
 • bezichtigingen en overnames te (laten) doen of regelen;
 • geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures te behandelen;
 • controles uit te voeren met betrekking tot huurtoeslag;
 • activiteiten van intern beheer uit te voeren;
 • contacten te onderhouden met externe property managers die door ons worden ingeschakeld om activiteiten in het kader van verhuur uit te voeren;
 • wettelijke bepalingen uit te voeren of toe te passen;
 • om online persoonlijk onderzoek te verrichten;
 • (gegevens uit) huurderscontracten te registreren;
 • marketingdoeleinden;
 • huurderstevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

 

4. Wie zal mijn gegevens mogelijk ontvangen?

Redevco werkt samen met vertrouwenspartners voor het verzamelen en verwerken van de klantgegevens. Hieronder vindt u een – niet uitputtend – overzicht van de (soorten) partners met wie wij samenwerken en aan wie wij uw gegevens (kunnen) verstrekken:

 • Leveranciers van automatisering ten behoeve van de dienstverlening die Redevco biedt aan haar klanten en huurders;
 • Property manager;
 • Externe verhuurder(s);
 • Bank tbv betalingen;
 • Incassobureaus en deurwaarders;
 • Onderhoudsbedrijven tbv werkzaamheden;
 • Opsporingsinstanties, belastinginstanties, toezichthouders;
 • Bedrijven tbv benchmarking;
 • Andere onderdelen van Cofra, het concern waartoe Redevco behoort;
 • Autoriteit persoonsgegevens of andere toezichthouders indien noodzakelijk.

 

5. Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd, evenals die van onze gegevensverwerkers. Wij en onze gegevensverwerkers nemen steeds technische en organisatorische maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers, en onze gegevensverwerkers, hebben duidelijke instructies gekregen over hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Daarnaast maken wij duidelijke afspraken met onze vertrouwenspartners en bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzing gegevens verwerken en gebruiken.

 

6. Past Redevco een strikte bescherming toe van mijn klantgegevens indien deze buiten de EU worden overgedragen?

Het verwerken en opslaan van klantgegevens door Redevco gebeurt in de EU en/of Zwitserland. Er zijn echter situaties mogelijk waarbij gegevens worden overgedragen naar een ander land. Bijvoorbeeld: als uw gegevens opgeslagen zijn in een IT-systeem gehost door een derde en indien die derde zich in een ander land bevindt, zoals de Verenigde Staten, dan worden de gegevens mogelijk overgedragen naar een dergelijk land, zodat de vertrouwenspartners van Redevco ons/u hun (helpdesk)diensten kunnen leveren. Indien Redevco uw gegevens buiten de EU en/of Zwitserland moet overdragen, dan zal Redevco gepaste maatregelen treffen om te garanderen dat uw gegevens nog steeds beschermd worden conform de strikte normen van de Europese wetgeving.

 Op dit moment kunnen uw gegevens worden overgedragen naar de volgende landen buiten de EU:

Land buiten de EU Veiligheidsgaranties voor uw privacy
Zwitserland Beschikking van de Europese Commissie, meer info hier (Artikel 1).
Verenigde Staten EU-VS- Privacy Shield / bindende bedrijfsvoorschriften / EU-modelcontractbepalingen

 

 

U kunt uw vragen hierover per post of per mail te richten aan:

grc@redevco.com  

Redevco B.V.

T.a.v.: Compliance Officer 

Wibautstraat 224 

1097 DN Amsterdam

 

7. Hoe lang worden mijn klantgegevens opgeslagen?

De klantgegevens worden opgeslagen zolang als nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld en verwerkt worden. Om de bewaartermijn in kwestie te bepalen houdt Redevco zich aan de wettelijke voorschriften die  volgens de geldende wetgeving worden opgelegd om gegevens gedurende een bepaalde periode te registeren, op te slaan en/of te verwijderen.

 

8. Welke rechten heb ik wat betreft mijn klantgegevens die Redevco verwerkt?

U hebt het recht om Redevco toegang te vragen tot uw gegevens. In bepaalde situaties hebt u het recht om uw gegevens te (doen) corrigeren of te (doen) verwijderen, om de verwerking van de gegevens te blokkeren (bv. indien de gegevensverwerking niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van Redevco), om u te verzetten tegen het verwerken van de gegevens (bv. op het vlak van direct marketing indien u geen direct marketing informatie meer wilt ontvangen van Redevco) en om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in te roepen (bv. als onze gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming). U kunt uw vragen en verzoeken richten aan de Compliance Officer van Redevco: grc@redevco.com

Indien u vindt dat we uw klacht niet naar behoren hebben afgehandeld, kunt u ook een klacht indienen bij een lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

9. Met wie kan ik contact opnemen over mijn gegevens?

Als u vragen hebt of een klacht wilt indienen over het verzamelen en verwerken van gegevens door Redevco, dan kunt u contact opnemen met de  Compliance Officer van Redevco: grc@redevco.com

 

 

Privacy Statement verhuur Porseleinen Toren, Delft – Juni 2023